Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB RICO ALUMINIUM

Taller Rico Navarcles, S.L. (Des d’ara Taller Rico) amb domicili a Polígon Industrial Pla del Cos, Carrer Pla del Cos s / n, de Navarcles, codi postal 08270, i amb CIF B-62.751.573, posa a disposició al seu lloc web www.ricoaluminium.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Taller Rico per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web www.ricoaluminium.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

Taller Rico, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34.181, Foli 104, Full B 244.121, Inscripció 1.

L’accés a la pàgina web de Taller Rico implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. La utilització de la pàgina web de Taller Rico no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en www.ricoaluminium.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.

Expressament Taller Rico prohibeix els següents:

1.1.1. Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través d’ell mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Taller Rico o a tercers.

1.1.2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing”)

1.2. Taller Rico podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula cinquena)

SEGONA – CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Taller Rico utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Taller Rico únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Taller Rico es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA – DRETS D’AUTOR I MARCA

Taller Rico informa que el lloc web www.ricoaluminium.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Taller Rico. Taller Rico utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o híper-vincles a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

QUARTA – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA

En cas que qualsevol clàusula de el present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Taller Rico podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Taller Rico.

Contactan's

Taller Rico Navarcles, S.L